Marktonderzoek: Carbon Farming in Gelderland

Aanleiding

Elk bedrijf en organisatie, waar dan ook ter wereld, wordt geconfronteerd met een veranderend klimaat. Zo ook in Gelderland, waar de klimaatambities inmiddels zijn vastgesteld door de Provinciale Staten. Het klimaatvraagstuk is een gezamenlijke uitdaging waarin elk van ons een rol te spelen heeft.

Voor veel organisaties is het nu nog niet haalbaar om de eigen CO2-uitstoot tot nul terug te brengen. De organisaties die streven naar klimaatneutraliteit of -positiviteit kunnen deze emissies wél compenseren door derden te vergoeden voor klimaatprestaties.

Land- en tuinbouwers kunnen dergelijke uitstootcompensatie aanbieden in de vorm van carbon farming ('koolstofboeren'): boeren passen hun manier van werken aan en leggen daardoor meer CO2 vast in hun bodem. Het resultaat is niet alleen minder schadelijke broeikasgassen in de lucht, maar ook een gezond bodem-ecosysteem, wat op zijn beurt bijdraagt aan andere belangrijke vraagstukken zoals waterbuffering en -infiltratie, klimaatweerbaarheid en biodiversiteit.

Doel en opzet van dit onderzoek

Provincie Gelderland wil de bereidheid onderzoeken van de markt om lokale boeren te belonen voor hun klimaatprestaties. Essentiële vragen hierbij zijn: Welke partijen zijn bereid boeren hiervoor te belonen en waarom? Wat zijn voor hen belangrijke (rand)voorwaarden?

Dit onderzoek, dat loopt tot eind 2021, bestaat uit een enquête en een aantal diepte-interviews. De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt en vervolgens besproken met Gelderse boeren.

De conclusies en resultaten van het volledige onderzoek worden openbaar gemaakt door de Provincie Gelderland, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022. Afhankelijk van de uitkomsten en de interesse worden er begin volgend jaar bijeenkomsten georganiseerd om het potentieel van deze samenwerking toe te lichten en te concretiseren.

Helpt u mee?

Bent u ook benieuwd in hoeverre u uw klimaatdoelstelling kunt realiseren en tegelijkertijd een positieve impact mogelijk maken voor de boer, de maatschappij en de eigen leefomgeving? Help dan mee aan dit onderzoek!

We vragen zoveel mogelijk organisaties (groot, klein, uit alle sectoren) om een korte enquête in te vullen (ca. 6 minuten).

Naar de enquête >

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar onderzoek@carbonfarming.nl.

Bij voorbaat dank voor uw deelname!

Met hartelijke groet,